Kodex chování dodavatelů

Stora Enso očekává od svých obchodních partnerů a dodavatelů dodržování standardů a předpisů týkajících se globální zodpovědnosti a obchodní etiky.

Proč vznikl ve firmě Stora Enso kodex chování pro dodavatele?

Mnohé podniky si jsou dnes vědomé rizika porušování lidských práv a nerespektování zákonných ustanovení a zároveň rozpoznaly možnosti, jak aktivně přispět k ochraně lidských práv a k dodržování rámcových podmínek daných zákonem. Ochrana lidských práv a dodržování zákonů zpravidla zvyšuje atraktivitu firmy pro investory a zaměstnance. Dodržování zákonů a v mnoha oblastech i respektování lidských práv je kromě toho předpokladem přístupu na trhy. Soukromí odběratelé i zadavatelé veřejných zakázek zohledňují při nákupu zboží a konzumaci služeb míru dodržování lidských práv ze strany dodavatele. V případě firmy Stora Enso se to týká jednak velkého okruhu zákazníků v oblasti spotřebního zboží, jednak ale i finančních investorů, pro něž je trvalá udržitelnost výrobního postupu klíčová pro jejich investiční rozhodnutí.
Z těchto důvodů stoupá počet podniků, které kladou důraz na lidská práva a na dodržování předpisů. Mnohé podniky se samy zavazují k dodržování určitých standardů, které si vypracovaly samy nebo které převzaly od jiných podniků svého oboru či od mezinárodních organizací. V důsledku globalizace a usnadněného přístupu k informacím jsou podniky i při svých zahraničních aktivitách vystaveny silnějšímu dohledu občanské společnosti a úřadů. Proto si samy stanovují standardy dodržování předpisů, k jejichž dodržování se samy dobrovolně zavazují. Tyto standardy se vztahují často nejen na vlastní podnikatelské aktivity podepsaných subjektů, ale obsahují i povinnost vyžadovat dodržování stanovených zásad ze strany svých obchodních partnerů, jmenovitě dodavatelů.
Kodex chování dodavatelů firmy Stora Enso je jednotný dokument, který platí pro všechny naše dodavatele na celém světě. Proto se tento dokument vyznačuje jistou flexibilitou, takže je na závazky v něm uvedené nutné pohlížet ve světle dané konkrétní situace. Převážná část tohoto dokumentu odkazuje na existující zákonná ustanovení a ukládá zúčastněným stranám jejich dodržování. Pouze tam, kde neexistují odpovídající právní předpisy, jsou směrodatná speciální ustanovení kodexu chování dodavatelů od firmy Stora Enso. Vycházíme z toho, že především v západní části Evropy pokrývají národní zákonné normy naše nároky na trvalou udržitelnost, nebo jsou dokonce přísnější. Avšak i v těchto případech vyžadujeme, aby nám naši dodavatelé potvrdili, že se zavazují k dodržování těchto zákonných ustanovení.

Zde uvádíme několik odkazů, které Vám poskytnou více informací o našem kodexu chování pro dodavatele:

» Kodex chování dodavatelů
» Praktické pokyny pro dodavatele (EN)
» Zásady zodpovědné obchodní praxe (EN)